Desafío

Magazine『Kateigahou』November 2023 issue

November 2023 issue 〈Sep 29th,2023〉
https://www.kateigaho.com/article/detail/174954