Desafío

Amazon Original Drama“Angel Flight: Kokusai Reikyu Sokanshi”

March 17,2023 Release
Prime Video:Amazon Original Drama“Angel Flight: Kokusai Reikyu Sokanshi”
Ryoko Yonekura plays the protagonist Nami Izawa.

YouTube “Angel Flight: Kokusai Reikyu Sokanshi” trailer – Prime Video
https://www.youtube.com/watch?v=g38DydHzukU